castellano
 
     
 
 
 
 
 
 
Informació legal
 

La Fundació Fórum Ambiental amb personalitat jurídica de naturalesa fundacional i per tant, sense ànim de lucre, esta constituïda en escriptura publica de 23 de desembre de 1997 i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el numero 1332, amb domicili en Barcelona, Av. Reina María Cristina s/n y C.I.F. nº G-61534954m es titular de les marques FUNDACIO FÒRUM AMBIENTAL i dels drets de propietat intel·lectual sobre les imatges, texts i dissenys, animacions o qualsevol altre contingut o element de la website i disposa dels permisos necessaris  per a la seva utilització. Qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra forma de explotació de tots o de una part dels seus continguts o elements, realitzat de qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà, requerirà el consentiment previ i per escrit de la FUNDACIÓ FÓRUM AMBIENTAL.

El accés a la web suposa la acceptació, sense reserves, de les presents condicions generals de us, i si no estigues d’acord amb elles, haurà de abstenir-se de accedir a la pagina o de utilitzar el serveis que es presten en ella. Les condicions de accés i us de la actual web es regeixen pels principis de legalitat i bona fe, comprometent-se l’usuari a utilitzar el website, així com la informació o serveis subministrats, de conformitat amb la Llei, la moral, les bones costums i l’orde públic.

Claus de accés
L’usuari es compromet a realitzra un us diligent de las claus de accés, sent el responsable de la seguretat i confidencialitat de les mateixes, i tenint l’obligació i l’exclusiva responsabilitat de guardar-les i custodiar-les en un lloc segur amb el fi d’impedir l’accés a tercers no autoritzats. L’usuari es compromet també a comunicar a la FUNDACIO FÓRUM AMBIENTAL, a la major brevetat possible qualsevol indecència que es derivi o es pugui derivar en un risc per a la confidencialitat de les dades.

Drets de Propietat Intelectual e industrial
El website de la FUNDACIO FÓRUM AMBIENTAL, els seus continguts i drets de Propietat Intel·lectual, la programació i el disseny de la web es troben plenament protegits per els drets d’autor, estant prohibida la seva reproducció, comunicació, divulgació i distribució a menys que es compte amb la preceptiva autorització., Tanmateix, tots el signes distintius que apareixen en el website son titularitat de la FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL i es troben degudament registrats, estan prohibida la seva reproducció o distribució sota ningun mitja, sense la deguda, prèvia i expressa autorització del seu titular. La FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL podrà realitzar modificacions al contingut d’aquest website sense previ avis, tant en lo referent a l’ informació del seus serveis, segons es vagi ampliant i millorant la seva oferta, com en relació a qualsevol altre element que formi part del mateix.

Enllaços
Els enllaços i continguts de pagines web de tercers a les que es pugui accedir des de aquest website no son responsabilitat de la FUNDACIÓ, no podent garantir que siguin exactes en el moment d’accés de l'usuari.

Exempció de responsabilitat
En cap cas la FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL no serà responsable de la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per conèixer de qualsevol controvèrsia o litigi seran competents els Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur.

POLITICA DE PRIVACITAT
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'entén per dades personals "qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables".

Les úniques dades personals a què la FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL tindrà accés seran aquelles que l'usuari faciliti voluntàriament a través de la web de la FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL. En aquest sentit és precís que l'usuari conegui que per a l'alta i registre en alguns serveis oferts a través de la web, se li sol·licitaran dades de caràcter personal.

En compliment de la normativa vigent, la FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en consideració a les dades personals tractades. Així mateix està dotat dels mecanismes precisos al seu abast per evitar, en la mesura possible, els accessos no autoritzats.

Li informem de què, en cas de ser persona física i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades formaran part d'un fitxer el responsable del qual és la FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL i seran utilitzats per al registre en la web de la FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL així com en compliment de les relacions contractuals o precontractuals i a mantenir-li informat de les activitats que organitzi la FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL, existint la possibilitat d'enviar-li a la seva adreça electrònica comunicacions informatives relacionades amb l'activitat de la Fundació, llevat que seleccioni la casella existent a cada formulari de negativa a la tramesa de comunicacions.

Per facilitar les dades de caràcter personal, tant identificatius com els relacionats amb la imatge, dels menors de 14 anys, a través dels formularis existents en la web, es requerirà el consentiment dels pares o tutors o representants legals del menor.

Compta amb els drets d'accés, rectificació i cancel·lació, així com la possibilitat de revocar el seu consentiment per a la tramesa d'informació i publicació en la web, podent exercitar-los mitjançant la tramesa d'un correu electrònic a la adreça info@forumambiental.org, o per escrit a l'Av. Reina María Cristina s/n. Fira de Barcelona. 08004 Barcelona. En la petició, haurà d'adjuntar la següent informació: nomi, cognoms, direcció, dret que desitja sol·licitar i contingut de la seva petició.

Ús de cookies
La FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL pot utilitzar cookies quan un usuari navegui per les pàgines web del portal. Les cookies s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes el nom i cognoms de l'usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que la FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL reconegui les preferències sobre els continguts del portal seleccionats en visites anteriors pels usuaris, per poder recordar les seves preferències sense que hagin de tornar a seleccionar-les en visites posteriors.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur.

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el portal, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per la FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL, sense perjudici de la qual, en tal cas, sigui necessari que l'usuari hagi de realitzar aquesta selecció en cada ocasió que visiti el portal.
 
 
Si vols rebre el butlletí de la FFA fes clic aquí
 

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
 
 
     
 
  © fundació fòrum ambiental 2009