Aquest document constitueix l’Informe Nacional de l’Inventari (NIR, per les sigles en
anglès) 1990-2020 d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEI) d’Espanya. Aquest
informe ha estat realitzat tenint en consideració les directrius per a elaboració de
informes actualment vigents1.
Aquest informe és preparat per Espanya, com a membre de la Unió Europea, en compliment
de les obligacions del Reglament (UE) 525/2013 del Parlament Europeu i del Consell2, de
21 de maig de 2013, relatiu a un mecanisme per al seguiment i la notificació de les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i per a la notificació, a nivell nacional o de la Unió,
altra informació rellevant per al canvi climàtic, i pel qual es deroga la Decisió
núm. 280/2004/CE (d’ara endavant, Reglament MMR (UE) 525/2013), que exigeix a l’article 7
que els Estats membres actualitzin anualment els seus inventaris d’emissions nacionals
de GEH.

 

Descarregar